, 06:37

Giám đốc khai thác mỏ; Chỉ huy nổ mìn; Thợ mìn