, 08:00

Giám đốc khai thác mỏ; Chỉ huy nổ mìn; Thợ mìn