, 22:09

An toàn lao động - Vệ sinh lao động

An toàn Lao động - Vệ sinh Lao động theo NĐ 44/2016-NĐ-CP

 Căn cứ quyết định số 367/QĐ/ATLĐ của Cục an toàn lao động -Bộ lao động thương binh và xã hội về việc cấp giấy chứng nhận cho Viện phát triển Quốc tế học đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện An toàn lao động -Vệ sinh lao động;

Xem thêm