, 07:43

Giấy phép

Đánh giá dự án đầu tư

Viện phát triển Quốc tế học được cấp phép đào tạo và cấp chứng chỉ Đanh giá dự án đầu tư theo quyết định số 315/QĐ-BKHĐT ngày 16/3/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Xem thêm

Giám sát thi công xây dựng công trình

Viện phát triển Quốc tế học được cấp phép đào tạo và cấp chứng nhận Bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình theo quyết định số 799/QĐ-BXD ngày 30/8/2012 của Bộ Xây dựng.

Xem thêm