, 07:58

Mẫu chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản - đối với lựa chọn nhà thầu

Mẫu chứng chỉ đào tạo đấu thầu đối với lựa chọn nhà thầu
Theo quy định tại thông tư 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/5/2016 cảu Bộ Kế hoạch và Đầu tưLỊCH KHAI GIẢNG