, 07:51

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Viện phát triển Quốc tế học được cấp phép đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quyết định số 799/QĐ-BXD ngày 30/8/2016 của Bộ Xây dựng
LỊCH KHAI GIẢNG