English
Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Hotline: 0985 886 886

Tìm kiếm
 

Đối tác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Online: 61
Visits: 5,409,922Văn bản pháp quy
Thông tư 08-2010.TT-BKH - Mẫu báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu
Đối tượng áp dụng là cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thẩm định kết quả đấu thầu (gọi
tắt là cơ quan/tổ chức thẩm định) đối với gói thầu dịch vụ tư vấn (trường hợp nhà thầu là tổ
chức), mua sắm hàng hóa, xây lắp của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi
thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế. Đối với các hình
thức lựa chọn nhà thầu khác, cơ quan/tổ chức thẩm định có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung
của Mẫu này để áp dụng cho phù hợp.

Hiệu lực thi hành: Từ ngày 15/6/2010

Toàn văn download file đính kèm