, 07:58

Viện IID được phép huấn luyện và cấp chứng chỉ, chứng nhận về an toàn vệ sinh lao động


         Viện phát triển Quốc tế học được Cục an toàn lao động - Bộ Lao động thương binh và Xã hội công nhận là cơ sở đủ điều kiện Huấn luyện và cấp chứng chỉ, chứng nhận an toàn vệ sinh lao động (nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4)

LỊCH KHAI GIẢNG