, 22:02

Dự án đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ của Bộ Xây dựng và 7 tỉnh phía Bắc

        Viện phát triển Quốc tế học được Bộ Xây dựng chọn là đơn vị đào tạo cho Chương trình đô thị miền núi phía Bắc, được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế. Theo đó, Hiệp hội phát triển quốc tế sẽ tài trợ cho Việt Nam khoản vay số 5476-VN trị giá tương đương 250 triệu USD cho giai đoạn từ 2015 - 2021.

I. GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN:       
       Hiệp định tài trợ Chương trình phát triển đô thị quốc gia dựa trên kết quả cho khu vực miền núi phía Bắc, sau đây gọi tắt là “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc” đã được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế ngày 17/7/2014 và có hiệu lực ngày 30/10/2014. Theo đó, Hiệp hội phát triển quốc tế sẽ tài trợ cho Việt Nam khoản vay số 5476-VN trị giá tương đương 250 triệu USD cho giai đoạn từ 2015 - 2021 nhằm thực hiện các mục tiêu chính của Chương trình:(i) Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị, điều kiện vệ sinh môi trường và nâng cao mức sống cho người dân nhằm phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại các thành phố, thị xã thuộc 07 tỉnh MNPB bao gồm: Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Yên Bái;

(ii) Tăng cường năng lực cấp Trung ương để hoạch định các chính sách, chương trình phát triển đô thị Quốc gia, xây dựng chiến lược triển khai phương pháp tiếp cận Chương trình trả theo kết quả trên toàn quốc;

(iii) Nâng cao năng lực quy hoạch, kế hoạch, quản lý đô thị cho các chính quyền địa phương.
Chương trình được xây dựng và sử dụng phương thức dựa trên kết quả với 02 hợp phần chính như sau:

Hợp phần 1: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở các đô thị tham gia Chương trình. Hợp phần 1 do các thành phố tham gia Chương trình thực hiện.
Hợp phần 2: Hõ trợ thực hiện Chương trình và Xây dựng Chính sách Quốc gia. Hợp phần 2 gồm 3 cấu phần chính do Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện, bao gồm:
Cấu phần 1: Hỗ trợ kỹ thuật cho các đô thị;
Cấu phần 2: Xác minh kết quả và Giám sát chương trình;
Cấu phần 3: Xây dựng, thực hiện chính sách Phát triển đô thi quốc gia.

       Nội dung chính của cấu phần 1 sẽ nhằm hỗ trợ Bộ Xây dựng tổ chức, thực hiện các hỗ trợ trực tiếp cho các đô thị tham gia Chương trình về phát triển năng lực. Trọng tâm của Hỗ trợ kỹ thuật này là nhằm đảm bảo quản lý thực hiện dự án một cách hiệu quả và đạt được các yêu cầu cần thiết về kết quả trong việc thực hiện Chương trình thông qua các hoạt động hỗ trợ và xây dựng năng lực cho các đô thị. Một phần kinh phí của cấu phần này dùng để chi trả các khoản chi hợp lệ cho hợp đồng của gói thầu NMOC 01A: “Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng cho các cán bộ 7 tỉnh tham gia Chương trình về năng lực quản lý và thực hiện dự án (bao gồm quản lý tài chính, đấu thầu, quản lý dự án, quản lý hợp đồng, quản lý chất lượng công trình, an toàn xã hội, tổ chức quản lý dự án đầu tư…)”.

II. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ:
Lựa chọn đơn vị tư vấn tổ chức dịch vụ (Viện phát triển Quốc tế học), đào tạo nhằm hỗ trợ Bộ Xây dựng trong việc nâng cao năng lực về năng lực quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựng cho các cơ quan liên quan và các đô thị tham gia thông qua các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn ngắn hạn, bao gồm: (i) Khóa đào tạo về quản lý dự án, quản lý đấu thầu; (ii) Khóa đào tạo về quản lý tài chính, quản lý hợp đồng; (iii) Khóa đào tạo về quản lý chất lượng; (iv) Khóa đào tạo về an toàn xã hội.

III. PHẠM VI CÔNG VIỆC
Nhiệm vụ 1 – Xây dựng kế hoạch và nội dung, tài liệu đào tạo
      Đề xuất nội dung, chương trình các khóa đào tạo và Kế hoach chi tiết để thực hiện các khóa đào tạo chuyên đề theo yêu cầu.

Nhiệm vụ 2 – Thực hiện đào tạo
      Viện phát triển Quốc tế học thu thập các thông tin cần thiết cho các khóa đào tạo và căn cứ theo các quy định hiện hành của Chính phủ Việt Nam để thực hiện đào tạo.
      Viện phát triển Quốc tế học thực hiện sẽ xác định các lĩnh vực và nhu cầu năng lực cần được tăng cường và đề xuất nội dung mở rộng để phù hợp với Chương trình đô thị miền núi phía Bắc và đề xuất điều chỉnh Kế hoạch chi tiết (nếu cần). 

IV. THÀNH PHẦN GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY DỰ ÁN
- GS Lê Kiều
- PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng
- PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nhung
- TS Nguyễn Công Khối
- TS Nguyễn Bá Vỵ
- TS Nguyễn Thu Hoài
- CVC Nguyễn Thị Thanh Hiền

V. PHẠM VI CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
      Viện phát triển Quốc tế học đã triển khai và hoàn thành công tác đào tạo. Các khóa học đảm bảo các quy định về nội dung, thời gian, chất lượng đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận cho các học viên đạt yêu cầu khi kết thúc khóa học.

VI. NỘI DUNG VÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA KHÓA HỌC

1. Khóa đào tạo về đấu thầu và quản lý hợp đồng:
-  Các yêu cầu cụ thể về lĩnh vực đấu thầu: Các kiến thức cơ bản về đấu thầu như: triển khai Luật, nghị định về đấu thầu.(các hình thức lựa chon nhà nhầu, phương thức đấu thầu; hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, Phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, Kế hoạch và quy trình lựa chọn nhà thầu; phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, xét duyệt trúng thầu; Lựa chọn nhà đầu tư, Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng; trác nhiệm của các bên trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; các vấn đề liên quan.) và các nội dung đào tạo nâng cao khác về đấu thầu.
-  Các yêu cầu cụ thể về lĩnh vực Quản lý hợp đồng:Tổng quan về hợp đồng, Hợp đồng với nhà thầu; Hợp đồng với nhà đầu tư; Quy trình và quy phạm pháp luật về quản lý hợp đồng.2. Khóa đào tạo về Quản lý dự án và quản lý tài chính:
- Các yêu cầu cụ thể về lĩnh vực Quản lý dự án:Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; lựa chọ nhà thầu trong hoạt động xây dựng; Hợp đồng trong hoạt động xây dựng; Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình; Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công  trình; Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình; Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.
- Các yêu cầu cụ thể về lĩnh vực Quản lý tài chính: Nguyên tắc quản lý tài chính dự án theo các văn bản quy phạm hiện hành như: Thông tư của Bộ kế hoạch đầu tư quy định về định mức chi phí giám sát, đánh giá đầu tư; Thông tư của Bộ kế hoạch đầu tư quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư; Thông tư của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước; thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nhập, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng: Thông tư của BTC Quy định về quản lý, sử dụng chi phí QLDA của các DA ĐTXD sử dụng vốn NSNN…3. Khóa đào tạo về quản lý chất lượng công trình
- Yêu cầu cụ thể: Những quy định chung về quản lý chất lượng công trình theo nghị định mới được ban hành; Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng; Quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình, Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình; Bảo hành công trình xây dựng; Sự cố trong thi công xây dựng và khai thác, sử dụng công trình xây dựng; Quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.4. Khóa đào tạo về an toàn xã hội 
Yêu cầu cụ thể: Nội dung khóa đào tạo bao gồm từ 1-2 lĩnh vực trong đầu tư xây dựng liên quan đến an toàn xã hội như: định giá đất và tài sản, đền bù tái định cư, giới, dân tộc thiểu số, an toàn môi trường trong hoạt động xây dựng.
Các tài liệu phục vụ Khóa đào tạo sẽ được hoàn thiện và có sự phê duyệt của MUDP/UDA. Đợn vị tổ chức thực hiện sẽ in 01 bản in mẫu MUDP/ UDA xét duyệt trước khi in bản cuối cùng cho toàn bộ tài liệu.
Một báo cáo đánh giá tính hiệu quả của các Khóa đào tạo và các phản hồi của các bên tham gia (phiếu đánh giá đào tạo) sẽ được Đơn vị tổ chức thực hiện trình nộp lại cho MUDP/UDA, kèm theo các kiến khuyến nghị cũng như đưa các ý kiến về các tài liệu Chương trình.                 
                                                                           Phòng nghỉ dành cho học viên
                  
                                                                     
                                                     Chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản - đối với lựa chọn nhà thầu
chungchidauthau.edu.vn
dauthau.edu.vn
chungchihanhnghe.edu.vn
giamsat.edu.vn
antoanlaodong.biz
iid.edu.vn
iid.vn


VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC
Tầng 6 - Cung trí thức thành phố
Số 01 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 024.37931073, 024.39952822 - fax: 024.37931605
Hotline: 0985 886 886

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 22

Tổng số lượt truy cập : 1102